Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti Predávajúceho na jednej strane a Spotrebiteľa na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Cron Systems s.r.o.

Alexandra Rudnaya 21

010 01 Žilina

Slovenská republika

 

e-mail: cronsystem@gmail.com

tel.: +421 41 5625075

IČO: 46 377 778

DIČ: 2023351550

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55432/L.

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby, za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému odoslaním objednávky cez internetový obchod. Objednať tovar si môže aj telefonicky alebo e-mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí Spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail;

•  fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH;

•  pri objednávaní e-mailom aj názov tovaru a počet kusov.

(Objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po odoslaní objednávky Spotrebiteľom, bude táto  zaevidovaná v systéme Predávajúceho, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Pri neúplných údajoch, alebo nezmyselnom vyplnení

objednávkového formuláru sa najneskôr do 24 hodín (počas pracovných dní) Predávajúci skontaktuje so Spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady.

Od tohto termínu je objednávka pre Spotrebiteľa záväzná.

 

4.  Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky v prípade, že: 

•  objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, poštová adresa, e-mail, Spotrebiteľ je nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.)
•  výrobca tovar už nevyrába, alebo dovozca nedováža objednaný tovar (v prípade, že takáto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Spotrebiteľa a ponúkne mu náhradný tovar porovnateľných parametrov, alebo mu vráti peniaze).

5. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku, a to iba v 1. deň od odoslania objednávky, nakoľko tá sa spracováva do 24 hodín od prijatia. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na cronsystem@gmail.com) alebo telefonicky na čísle: +421 41 562 50 75.

Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Spotrebiteľovi tiež písomnou formou, alebo telefonicky pri dohovore.

I. Dodacie lehoty

1. Objednané výrobky budú zaslané Spotrebiteľovi do 24 hodín po prijatí objednávky. Ak objednávka nebola uhradená vopred, celkovú sumu za objednaný tovar zaplatí Spotrebiteľ priamo kuriérovi pri doručení. Dodacia lehota sú 2 pracovné dni.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude Predávajúci kontaktovať Spotrebiteľa a oznámi mu najbližší možný termín dodania tovaru.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné náklady

1.  Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti na dobierku, alebo prevodom/vkladom na účet Predávajúceho.

3. Spôsob dopravy je kuriérom (zasielateľskou službou) – cena činí sumu 8 Eur, pokiaľ nie na webovej stránke uvedené inak, a je stanovená podľa cenníka prepravnej spoločnosti, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti.

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je Spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať - Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má Spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Predávajúceho.

4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Spotrebiteľa momentom prevzatia Spotrebiteľom, alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy, reklamácie

1. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch e-mailom alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Spotrebiteľovi. Na vybavenie reklamácie si Predávajúci vyhradzuje 30 kalendárnych dní. Spotrebiteľ je povinný zasielať reklamovaný tovar buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou, nebude táto zásielka prijatá.

2. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku, a to iba v 1. deň od odoslania objednávky, nakoľko tá sa spracováva do 24 hodín od prijatia. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na cronsystem@gmail.com) alebo telefonicky na čísle: +421 41 562 50 75.

3. Pri reklamácii výrobku z dôvodu nespokojnosti, produkt nesmie byť poškodený, ani otvorený, či použitý, pokiaľ nie je na webovej stránke uvedené inak. Musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí Spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí – kópia faktúry), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe a vyplnený reklamačný formulár.

4.  Za vrátený tovar, ktorý nespĺňa uvedené podmienky, peniaze nebudú vrátené.

5. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. Následne je Predávajúci povinný Spotrebiteľovi do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť zaplatenú cenu vrátane nákladov, ktoré Spotrebiteľ vynaložil s objednaním tovaru alebo služby. Všetky náklady s vrátením tovaru znáša Spotrebiteľ (dopravu vráteného tovaru späť k Predávajúcemu). Predávajúci vráti Spotrebiteľovi peniaze späť bankovým prevodom, preto je potrebné, aby Spotrebiteľ písomne doložil číslo svojho bankového účtu. Úhrada peňazí poštovou poukážkou nie je možná. Spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí – kópia faktúry, vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy).

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruka a servis

1. Na každom balení výživového doplnku je vyznačená minimálna trvanlivosť, t.j. dátum, do ktorého je potrebné daný prípravok skonzumovať. Na každom prípravku je nalepený návod na užívanie v slovenskom jazyku.

Na ostatný tovar, okrem výživových doplnkov, je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci Spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať obsah balenia pri prevzatí objednávky. Ak bola poškodená ochranná poistka pod uzáverom, je povinný kontaktovať Predávajúceho. Oprávnenie na záruku vrátenia peňazí zaniká v prípade, ak Spotrebiteľ otvoril balenie (napr. fľaštičku), pokiaľ nie je na webovej stránke uvedené inak. Z tohto dôvodu je potrebné pri prevzatí objednávky od kuriéra skontrolovať obsah balenia. Ak je balenie produktu (napr. fľaštička) poškodené, alebo je poškodená ochranná poistka pod uzáverom, je potrebné okamžite kontaktovať Predávajúceho a dohodnúť si ďalší postup. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Doklad o kúpe (faktúru) je potrebné si starostlivo uschovať a pripojiť ho k reklamácii (môže byť aj kópia).

2. V prípade uplatňovania záruky vrátenia peňazí je Spotrebiteľ povinný vopred kontaktovať Predávajúceho (emailom, telefonický) a dohodnúť si ďalší postup.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje Spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky, sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva Spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a Spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.04.2015.

 

Odber noviniek